Kannanotot

Lausunto Rovaniemen asemakaavasta:

Lapin rakennusperinne ry MIELIPIDE

c/o Teija Ylimartimo 4.8.2015
Kasarmintie 8A24
90130 Oulu
info@lapinrakennusperinne.fi

Rovaniemen kaupunginhallitus
PL 8216
96101 Rovaniemi

ROVANIEMEN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KORTTELIN 34 TONTTEJA 11 JA 12 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lapin rakennusperinne ry:n kotipaikka on Rovaniemi ja sen toimialue Lapin maakunta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Lapissa kokonaisvaltaisesti rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua ja säilyttämistä sekä erityisesti vaikuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakenteiden ja näihin liittyvän kulttuurimaiseman säilymiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa seuraa kuntien kaavoitusta ja muuta päätöksentekoa sekä antaa toimialaansa kuuluvia lausuntoja ja muita kannanottoja.

Korkein hallinto-oikeus on 4.4.2013 antanut kysymyksessä olevaa asemakaava-aluetta koskevan päätöksen, jolla on pysytetty Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös valtuuston päätöksen kumoamisesta. Päätöksen perusteluissa korkein hallinto-oikeus toteaa seuraavaa

”Kysymyksessä olevalla kaava-alueella sijaitseva koulurakennus sisältyy Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevaan inventointiin. Inventointi on otettu valtioneuvoston 22.12.2009 tekemällä päätöksellä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Tämä selvitys huomioon ottaen kysymyksessä olevalla koulurakennuksella saattaa olla sellaista arvoa, joka on asemakaavaa laadittaessa otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla. Kaava-asiakirjoihin ei kuitenkaan sisälly rakennusten käyttömahdollisuuksiin ja korjaukseen liittyvää yksityiskohtaista kustannuslaskelmaa, jonka perusteella olisi mahdollista vertailla toisiinsa koulurakennuksen suojelun kustannuksia ja maanomistajan kaavasta saamaa hyötyä. Näin ollen ei ole mahdollista arvioida, täyttääkö kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 ja 3 momentin vaatimukset. Kaava perustuu näiltä osin riittämättömiin selvityksiin ja on sen vuoksi tälläkin perusteella lainvastainen.”

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöslauselman on katsottava merkitsevän sitä, että yhtenä vaihtoehtona olisi tullut esittää asemakaava, jossa kysymyksessä oleva koulurakennus olisi osoitettu suojelumerkinnällä ja tällöin olisi tullut vertailla toisiinsa koulurakennuksen suojelun kustannuksia ja maanomistajan kaavasta saamaa hyötyä. Vain näin menetellen voitaisiin arvioida täyttääkö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä. Kustannuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon koulurakennuksen erilaiset käyttömahdollisuudet. Hyötyä arvioitaessa taas olisi otettava huomioon myös korttelista 33 saatava hyöty, koska nyt kysymyksessä oleva hanke on osa kortteleista 33 ja 34 koostuvaa (Kiela-)hanketta.

Lapin rakennusperinne ry katsoo, ettei asemakaavan muutos nykyisellään täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Asia tulisi palautta uuteen valmisteluun ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olisi yhdeksi vaihtoehdoksi otettava puheena olevan koulurakennuksen suojelu.

OP/TY