Kokouspöytäkirjat

Sähköpostikokouksen pöytäkirja HALLITUS 3/2015

AIKA 28.7.2015 klo 10.00 – 6.8.2015 16.00

Lähettäjä Olavi Parpala ,
Vastaanottaja Tero Eloranta ,
Minna Heljala ,
Päivi Magga ,
Aulis Nordberg ,
Tapio Pöyliö ,
Hanna Pöysälä ,
Susanna Sandberg ,
Tuomo Svanberg ,
Erkki Yrjänheikki ,
Marko Korkeasalo ,
Teija Ylimartimo ,

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja Olavi Parpala avasi sähköpostikokouksen 28.7. klo 10 ja kokousta jatkettiin 6.8.2015 klo 16 asti.

2 § KANNANOTTO KAAVA-ASIAAN
Rovaniemellä vireillä oleva 1. kaupunginosan korttelin 34 tontteja 11 ja 12 koskeva asemakaavanmuutos on tullut luonnoksena nähtäville. Puheenjohtaja on laatinut kannanoton asiaan. Pöytäkirjan liitteenä luonnos kannanotoksi sekä asiasta käyty sähköpostikeskustelu. Kannanotto hyväksyttiin Päivin esittämin korjauksin.
.
3 § MUUT ASIAT
Muita asioita ei käsitelty.

4 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi 6.8.2015 klo 16.

Pöytäkirja HALLITUS 4/2015

AIKA 24.8.2015 klo 17.40–19.
PAIKKA Lapin Metsämuseo, Rovaniemi

LÄSNÄ Olavi Parpala, puheenjohtaja
Tero Eloranta, jäsen
Minna Heljala, jäsen
Riitta Lönnström, jäsen (säköisesti)
Aulis Nordberg, jäsen (sähköisesti)
Hanna Pöysälä, jäsen
Erkki Yrjänheikki, jäsen
Marko Korkeasalo, asiantuntijajäsen
Teija Ylimartimo, sihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja Olavi Parpala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi halli-tuksen kokoukseen. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin läpi edellinen sähköpostikokous (28.7.–6.8.2014) ja siinä esitetty kannanot-to Rovaniemen kaava-asiaan. Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

3 § EUROOPAN KULTTUURIYMPÄRISTÖPÄIVÄ, ”TEOLLISUUDEN JA TEKNIIKAN PERINTÖ”
Keskusteltiin, millä tavalla yhdistys tänä vuonna osallistuisi Euroopan kulttuuriym-päristöpäivään. Aiemmissa kokouksissa ei ole noussut esiin sellaista toimintatapaa tai tapahtumapaikkaa, joka olisi kannattavaa toteuttaa. Keskusteltiin kokouspaik-kaan liittyen metsäteollisuuden paikoista eri puolilla Lappia.
Koti-Lappi -lehden toimittaja Erkki Hautala kirjoittaa paljon juttuja historiaan liittyen. Erkki lupautui tiedustelemaan häneltä artikkelia kulttuuriympäristöpäivään liittyen.
Olavi valmistelee konesavottaan ja Akanlahden siirtolaitteeseen liittyvää juttua. Erkillä on myös aiheeseen liittyvää tekstiä, jonka hän lupasi lähettää Olavil-le.
Tornionlaakson maakuntamuseossa järjestetään mahdollisesti teollisuus-teemaan liittyvä teemapäivä yleisöopastuksineen. Museolla on juuri avautunut teollisuuteen liittyvä näyttelyosio. Samalle päivälle voisi ehdottaan Kemin museolle ja esimerkik-si Metsämuseolle ja Pöykkölään teollisuuteen liittyvän opastuksen järjestämistä. Olavi ottaa yhteyttä Metsämuseon ja Kotiseutuyhdistys Toton hallituksiin.
Näistä olisi mahdollista tehdä yhteisilmoitus, jossa on esiteltynä eri puolilla Lappia olevat tapahtumat. Päivitetään myös kotisivuja teemaan liittyen.

4 § APURAHAT
Kulttuurirahaston vuoden 2014 apurahan tilitys tulee tehdä syksyllä. Avus-tukseen liittyvät kulut tulee vielä tarkistaa.
Keskusteltiin mahdollisuuksista hakea ensi vuodelle avustusta Lapin taide-toimikunnalta. Tarkoitus olisi hakea avustusta sekä toimintaan että tapahtumanjär-jestämiseen. Ensi vuoden kulttuuriympäristöpäivien teemana on ”Porukan paikat – yhteiset ympäristöt”.
Keskusteltiin uuden julkaisun valmistelusta. Pyramidikattoisista kesänavetoista ei ole julkaistu perustutkimusta ainakaan Suomessa. Toisaalta on mahdollisuus teh-dä myös julkaisu pelkästään Lapissa olevista rakennuksista ilman tarkempaa tut-kimusosaa. Mahdollisia rahastoja ovat Kulttuurirahasto, taidetoimikunta, Vuorio, Eemil Aaltonen, Kone ja Herlin. Kulttuurirahastolta ei kannata hakea, kun viime vuonna on saatu. Päätettiin tehdä Lapin taidetoimikunnalle apurahahakemus, jon-ka pääteemana on kulttuuriympäristöpäivän tapahtuman järjestäminen.

5 § JÄSENASIAT
Yhdistyksen kevätkokouksessa annettiin hallituksen tehtäväksi periä maksamat-tomat jäsenmaksut. Käytiin läpi Olavin laatima yhteisöjäsenille lähetettävä kirje-luonnos, joka hyväksyttiin. Kirjeeseen liitetään kopiot kunkin maksamattoma(i)sta jäsenmaksu(i)sta.
Viimeisen vuoden aikana yhdistykselle on tullut muutama jäsenhakemus. Päätet-tiin hyväksyä Juha Kutuniva, & NN.. yhdistyksen jäseniksi.

6 § SYYSKOKOUS 2015
Valittiin syyskokouksen ajankohdaksi lauantai 28.11.2015. Yhtenä mahdollisena kokouspaikkana nostettiin esiin Kemi, jossa viimeksi on kokoonnuttu vuonna 2009 yhdistyksen 35-vuotisjuhlan tiimoilta. Kulttuuriympäristöpäivän teemaan liittyen ko-kouspaikkana voisi olla Kemi-yhtiön pääkonttori. Minna lupautui selvittämään onko siellä mahdollista järjestää kokous.

7 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Keskusteltiin yhdistyksen kotisivuista. Osallistujat pitivät sivujen visuaalista ilmettä onnistuneena. Päätettiin lisätä sivuille kävijälaskuri, mikäli se on mahdollista. Si-sältöä on mahdollista päivittää jatkuvasti.
Muita asioita ei ollut.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pöytäkirja luettiin kokouksen päätteeksi ja hyväksyttiin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:37.

Vakuudeksi:

Olavi Parpala, puheenjohtaja Teija Ylimartimo, sihteeri

Vakuudeksi:

Olavi Parpala, puheenjohtaja Teija Ylimartimo, sihteeri