Toimintasuunnitelma

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yhdistyksen talouden vakauttaminen

Yhdistyksen normaalin, sääntöjenmukaisen toiminnan pääasiallinen tulolähde on jäsenmaksutulot. Uusien jäsenien saaminen on siten keskeinen tulojen lisäämismahdollisuus. Kannustetaan yhdistyksen jäseniä levittämään tietoa yhdistyksestä. Sähköistä tiedonvälitystä käytetään mahdollisimman paljon menojen pienentämiseksi.
Tiedottaminen

Pidetään yllä yhdistyksen uusittua kotisivustoa: www.lapinrakennusperinne.fi, jonka kautta välitetään tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Sivustolla on myös linkit yhdistyksen toimintaan liittyville sivuille. Julkisia tiedostusvälineitä käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi rakennusperinteen ja muiden kulttuuriympäristöön liittyvien asioiden esille tuomiseksi. Pidetään yhteyttä kuntiin, erityisesti kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta vastaaviin sekä kouluihin. Pidetään yllä kuntien yhdyshenkilöverkostoa (?).

Koulutus ja neuvonta
Yhdistyksen voimavarojen sallimissa määrin opastetaan yksityisiä henkilöitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksessa. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan luennointiapua kulttuuriympäristöön liittyviin koulutustilaisuuksiin

Kulttuuriympäristön vaaliminen

Seurataan kuntien kaavoitusta ja esitetään tarvittaessa mielipiteitä ja annetaan lausuntoja yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Reagoidaan tarpeiden mukaan muuhunkin kulttuuriympäristöä mahdollisesti muuttaviin hankkeisiin. Perustelluista syistä tehdään rakennusten suojeluesityksiä Lapin ELY – keskukselle

Euroopan kulttuuriympäristöpäivä 2017 – ”luontoon yhdessä”
Järjestetään päivään liittyvä tapahtuma. Tilaisuus valmistellaan kevään 2017 aikana. yhdistyksen syyskokous pidetään tilaisuuden yhteydessä

Itsenäisyyden ajan rakennusperintö Lapissa
Lapin Suomi 100 ohjelmaan liittyvä hanke toteutetaan edellyttäen, että siihen saadaan rahoitus.

Julkaisu kesänavetoista
Kesänavetat ovat katoavaa kulttuuriperintöä. Yhdistyksessä on jo vuosien ajan ollut vireillä julkaisun tekeminen aiheesta. Tulevan toimintavuonna selvitetään rahoituslähteet ja rahoituksen tultua turvatuksi, hanke toteutetaan vuosina 2017 -2018.

Tunnustusten antaminen
Tulevana vuonna ei myönnetä Hurrikas – palkintoja. Vuoden kulttuuriympäristöteko – palkinto myönnetään, mikäli siihen on aihetta. Hallituksen ja koko yhdistyksen jäseniä kannustetaan esityksen tekemiseen. Yhdistyksen standaari voidaan antaa yhdistyksen toiminnassa pitkään olleille ja ansioituneille henkilöille tai yhdistyksen toimintaa tukeneille yhteisöille.
.
Muu. toiminta
Tehdään yhteistyötä muiden kulttuuriympäristöjärjestöjen kanssa. Vuosikokousten yhteydessä tutustutaan
alueen kulttuuriympäristöön ja sen kehittämismahdollisuuksiin